Neen. Als u twijfels heeft over de solvabiliteit van uw klant, dan kan het wel aangeraden zijn geen kosten op het sterfhuis te maken in geval een gerechtsdeurwaarder zou moeten worden ingeschakeld. Over dit risico zullen wij u steeds informeren, zodat u met kennis van zaken kan oordelen om door te zetten of u uw vordering af te schrijven als oninbaar.

Dat kan u zeker, voor zover het een B2B huurcontract betreft. Dus voor zover uw huurder ook een onderneming is. Indien u privatief verhuurt aan een particulier, kan u contact opnemen met Flex Advocaten om het nodige te doen.

Dat moet u ons zo snel als mogelijk melden, opdat we hiermee rekening kunnen houden. Is het bedrag van onze ingebrekestelling volledig betaald, dan sluiten we het dossier en bezorgen u onze factuur voor het vast tarief (dat u recupereerde). Werd enkel de hoofdsom betaald, dan stellen wij uw klant nogmaals in gebreke of zetten het traject verder ter incassering van het saldo (intresten en schadebeding) voor zover dit samen meer dan 250,00 EUR bedraagt en voor zover er een afdwingbaar schadebeding werd opgenomen in uw algemene voorwaarden. Indien het saldo minder bedraagt, dan sluiten we het dossier en rekenen het vast tarief aan.

Dat kan u zeker. Weet dan wel dat ons vast tarief verschuldigd is van zodra we het dossier hebben opgestart en tegenpartij in gebreke hebben gesteld.

Wij kunnen in dat geval even goed het nodige doen en zullen altijd starten met een ingebrekestelling (in het Nederlands, Frans of Engels). We kunnen de procedure bij gebrek aan spontane betaling na onze ingebrekestelling slechts verderzetten indien:

Voldoet u niet aan deze voorwaarden en uw klant heeft niet betaald na onze ingebrekestelling, dan verwijzen wij u graag door naar advocaat in het land van uw klant via ons uitgebreid internationaal netwerk.

Het is mogelijk om onbetwiste facturen in te vorderen zonder tussenkomst van de rechtbank, enkel met tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder. De intresten en het schadebeding die u kan recupereren (samengenomen), zijn dan wel beperkt tot 10% op de hoofdsom. Bovendien kan uw klant nog steeds betwisting opwerpen na te zijn aangemaand, waardoor de deurwaarder zijn werk moet beëindigen en het dossier voor de rechtbank moet worden gebracht. In sommige gevallen (zeker indien de schuld aan de hoge kant is, bvb. meer dan 2.500,00 EUR in hoofdsom) kiezen we voor de “klassieke weg” en laten we uw klant dagvaarden voor de rechtbank, zodat u zo veel mogelijk recupereert en opdat u sterker staat met een veroordelend vonnis in handen.

In dat geval zal u onze kosten niet kunnen recupereren en zal ons vast tarief aan u worden aangerekend. De wet voorziet wel een tegemoetkoming van 40,00 EUR (meteen ook ons minimumtarief), dat te betalen is door uw klant ingeval er geen schadebeding of factuurvoorwaarden is en in voorkomend geval kunnen de intresten (die u integraal ten goede komen) er wel voor zorgen dat u hiermee toch meer zal kunnen recupereren dan enkel de hoofdsom.

Het is aangeraden om ons dat mee te delen bij aanvang van het dossier. We gaan dan na of er eerste indicaties van insolvabiliteit zijn voor zover we die kunnen afleiden bvb. uit de jaarrekening, informatie in de KBO, etc… In geval er geen betaling gebeurt na onze ingebrekestelling zullen wij de deurwaarder steeds vragen of tegenpartij niet gebukt loopt onder een schuldenlast en of er al beslagen zouden zijn gelegd op zijn of haar vermogen. In bevestigend geval zullen we u dit risico signaleren en u adviseren over de haalbaarheid van het incassotraject zodat u met kennis van zaken kan beslissen al dan niet door te zetten.

In geval er een faillissement tussenkomt, zullen wij onze kosten beperken met een korting van 30% op ons vast tarief en kan u uw vordering indienen in het faillissement via Regsol.be.

Zeker. Alle doorgezonden informatie valt overigens onder het beroepsgeheim van de advocaten en medewerkers van Flex Advocaten.