Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSO

Art. 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BV Flex Business Attorneys (Kapellestraat 33, 9220 Hamme – KBO nr. 0501.600.361 met betrekking tot het invorderen van onbetwiste schuldvorderingen, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst.
De opdracht van de cliënt (mandaat) tot invordering wordt gegeven middels een mondelinge dan wel schriftelijke bevestiging, hetzij via het invullen en verzenden van gegevens op factuurinnen.be, waarna de overeenkomst tot incasso (hierna de Overeenkomst) is gesloten. Door het verstrekken van het mandaat machtigt de Cliënt BV Flex Business Attorneys in zijn naam en voor zijn rekening alle gerechtelijke en buitengerechtelijke activiteiten te laten verrichten die naar het inzicht van BV Flex Business Attorneys noodzakelijk zijn. BV Flex Business Attorneys behoudt zicht het recht voor opdrachten te weigeren indien daarvoor gegronde redenen zijn.

1.2 De Overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en kan door de opdrachtgever te allen tijde worden beëindigd zonder opgave van reden, mits inachtname van de bepalingen van art. 1794 B.W.
Na beëindiging van de opdracht bewaart BV Flex Business Attorneys de overgemaakte stukken gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar.

Art. 2 – TARIEVEN

2.1 Vast tarief.

BV Flex Business Attorneys rekent 10% aan op de te incasseren hoofdsom en de eventuele rechtsplegingsvergoeding (nadat de debiteur tot betaling daarvan werd veroordeeld, aan het tarief zoals bepaald door de rechtbank) aan als ereloon met een minimum van 40,00 EUR excl. BTW.  Het ereloon wordt aangerekend vanaf het ogenblik dat de geïncasseerde sommen het ereloon dekken, hetzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

2.2 Voorgeschoten kosten.

De door BV Flex Business Attorneys voorgeschoten kosten (bvb. griffierechten) worden doorgerekend. BV Flex Business Attorneys behoudt zich het recht voor de door de cliënt verschuldigde bedragen te verrekenen met de aan de cliënt toekomende bedragen.

2.3 Kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Zodra een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld voor het voeren van een buitengerechtelijke invorderingsprocedure (IOS), het betekenen van een aanmaning of dagvaarding of de tenuivoerlegging van een uitvoerbare titel, worden deze kosten rechtstreeks betaald door de cliënt aan de gerechtsdeurwaarder.

2.4 Rechtstreekse betaling aan cliënt.

Indien de debiteur gedurende het incassotraject rechtstreeks betaalt op de rekening van de cliënt, is BV Flex Business Attorneys gerechtigd hetzij het saldo in te vorderen bij de debiteur dan wel het schadebeding en de eventuele rechtsplegingsvergoeding aan te rekenen aan de cliënt, naar keuze van de cliënt, onverminderd de aanrekening van nutteloos gemaakte kosten of prestaties in het geval de cliënt in gebreke zou zijn gebleven de rechtstreekse betaling(en) onverwijld te melden aan BV Flex Business Attorneys overeenkomstig art. 3.2.

Na rechtstreekse betaling aan de cliënt zal BV Flex Business Attorneys steeds 10% van de in te vorderen hoofdsom aanrekenen, met een minimim van 40,00 EUR in een van de volgende gevallen:

– er werd geen afdwingbaar schadebeding overeengekomen door de cliënt met debiteur;

– de betrokken facturatie is verjaard of werd niet opgesteld conform de vereisten zoals bepaald in art. 3.3;

– het in te vorderen saldo bedraagt minder dan 250,00 EUR;

2.5 Eenzijdige beëindiging gedurende het incassotraject door de cliënt.

Indien de cliënt de incasso-opdracht eenzijdig beëindigt, wordt het ereloon dat op dat ogenblik verschuldigd zou zijn onmiddellijk opeisbaar.

Indien BV Flex Business Attorneys gedurende 60 dagen zonder instructie is gebleven nadat de cliënt daarom werd verzocht, wordt dit beschouwd als een eenzijdige beëindiging.

2.6 Insolvabiliteit van de debiteur

In geval van insolvabiliteit van de debiteur (faillissement, gerechtelijke reorganisatie (WCO), schuldbemiddeling, dan wel de materiële onmogelijkheid tot invordering via de gerechtsdeurwaarder) wordt het vast tarief aangerekend mits inachtname van een korting van 30%. Het ereloon is in dit geval opeisbaar van zodra de insolvabiliteit van de debiteur ter kennis wordt gebracht van BV Flex Business Attorneys.

Het dossier wordt op dat ogenblik afgesloten en de cliënt doet verder het nodige om haar vordering in te dienen bij de gerechtelijke mandataris, curator of schuldbemiddelaar.

In geval de cliënt een Flex Legal Service Abonnement heeft onderschreven, rekent BV Flex Business Attorneys het vast tarief aan met een korting van 50% en zal BV Flex Business Attorneys de schuldvordering indienen en het dossier verder opvolgen totdat een dividend wordt ontvangen of een fiscaal attest waaruit blijkt dat de vordering oninbaar is.

2.7 Buitenlandse debiteuren

Voor zover het niet mogelijk is een buitenlandse debiteur te laten berechten door een Belgische rechtbank, wordt dit bij aanvang van het dossier gesignaleerd aan de cliënt en zal BV Flex Business Attorneys het dossier minnelijk trachten in te vorderen middels een aangetekende ingebrekestelling. Bij gebreke aan betaling door de debiteur na deze ingebrekestelling en zonder dat eventuele gedane betalingen het vast tarief dekken, wordt het dossier afgesloten en een kost aangerekend van 60,00 EUR excl. BTW.

De cliënt wordt in dat geval doorverwezen naar een advocatenkantoor in het land waar de procedure moet worden gevoerd.

2.8 Betwiste schuldvorderingen

Indien de schuldvordering door de debiteur wordt betwist, verzorgt BV Flex Business Attorneys mits akkoord van de cliënt de verdediging van de belangen van de cliënt m.o.o. de recuperatie van de schuldvordering, waarvoor de gebruikelijke uurtarieven gelden, met het vast tarief als minimum.

Art. 3 – WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

3.1 BV Flex Business Attorneys verbindt er zich tevens toe de incasso-opdrachten zo volledig mogelijk te innen binnen een zo kort mogelijke periode, hetgeen een middelenverbintenis uitmaakt.

3.2 De cliënt zal elke mogelijke informatie die van belang is gedurende het incassotraject onverwijld en volledig ter kennis brengen van BV Flex Business Attorneys en zich onthouden van rechtstreeks contact met de debiteur. Bij elke vraag tot contactname van de debiteur met de cliënt, zal de cliënt de debiteur doorverwijzen naar BV Flex Business Attorneys.

3.3 De cliënt garandeert dat de in te vorderen facturen niet geprotesteerd werden, een wettige rechtsgrond hebben, dat zij werden opgesteld conform alle wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen en dat de daarop vermelde gegevens correct zijn. Enige onmogelijkheid om betaling te bekomen van de debiteur als gevolg van een inbreuk op deze garantie, laat de verschuldigdheid van het vast tarief onverlet.

Art. 4 – AANSPRAKELIJKHEID

BV Flex Business Attorneys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor immateriële of indirecte schade, zoals het verlies van winst of omzet, klanten, gegevens of contracten. BV Flex Business Attorneys is niet aansprakelijk voor overmacht. Bij overmacht heeft BV Flex Business Attorneys het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen of de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding aan de cliënt verschuldigd is.

Art. 5 – PRIVACY

Voor de uitoefening van de haar toevertrouwde opdrachten, verwerkt BV Flex Business Attorneys de persoonsgegevens van cliënten en derden. Deze gegevens worden noodzakelijkerwijze door de cliënt verstrekt, bij gebreke waaraan de opdracht niet kan worden aangenomen. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze verwerkt, rekening houdende met het beroepsgeheim van de advocaat. Derden (met uitzondering van IT-serviceproviders en softwareleveranciers in het kader van de levering van hun diensten aan BV Flex Business Attorneys) hebben geen toegang tot deze gegevens, noch worden deze gegevens overgedragen aan derden. De gegevens van cliënten mogen – behoudens bezwaar van de betrokkene – worden aangewend voor direct marketing doeleinden. De elektronische gegevens worden bijgehouden gedurende de looptijd van de opdracht van BV Flex Business Attorneys, en worden nadien minstens voor de periode van 5 jaar bijgehouden, waarna de gegevens gearchiveerd worden onder de afgesloten dossiers. Papieren dossiers kunnen na 5 jaar sedert de afsluiting van het dossier worden vernietigd.

BV Flex Business Attorneys heeft voor de softwarematige verwerking van gegevens een overeenkomst met BaseNet bvba, Schaliënhoevedreef 20T – 2800 Mechelen, T: +32 15 540 045 E: info@basenetadvocatuur.be.

Art. 6 – SLOTBEPALINGEN

In het geval BV Flex Business Attorneys zou nalaten een strikte toepassing van één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden te eisen, kan dit niet aanzien worden als een verzaking aan haar rechten. In geen geval verhindert dit BV Flex Business Attorneys om later alsnog de strikte naleving van onderhavige voorwaarden te eisen.

De geldigheid van deze voorwaarden wordt niet aangetast door de eventuele nietigheid van één of meerdere van diens bepalingen.

De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van de zetel van BV Flex Business Attorneys zijn bevoegd.